Algemene Voorwaarden

 • De MBOG Orthomoleculair Therapeut is gehouden te handelen conform de MBOG regelgeving.
 • De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de MBOG Orthomoleculair Therapeut te verstrekken. De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De MBOG Orthomoleculair Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.
 • De MBOG Orthomoleculair Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De MBOG Orthomoleculair Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De MBOG Orthomoleculair Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De MBOG Orthomoleculair Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De MBOG Orthomoleculair Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheids-verzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de MBOG Orthomoleculair Therapeut de Overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de MBOG Orthomoleculair Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de MBOG Orthomoleculair Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De MBOG Orthomoleculair Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De MBOG Orthomoleculair Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschiedt in onderling overleg contant of door overmaking.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau. Hiervoor ben ik aangesloten bij de KAB.

 

UW PRIVACY

 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats

Uw klantnummer en/of uw geboortedatum

de datum van de behandeling

een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’

 

Wanneer u bij mij een consult afspreekt gaat u hiermee akkoord.

 

 

Siny Lenselink

Natuurlijke Geneeswijzen
Telefoon 06 23 16 65 83
[email protected]

Beter in je vel

Presentatie door Siny Lenselink
Gewichtsconsulente

maandag 12 september 2011
Locatie: Curves Boxbergerweg
maandag 19 september 2011
Locatie: Curves Scheg
20.00 - 21.00 uur